Pravice, olajšave, ugodnosti

Nazadnje urejeno: 2024-05-29
Predviden čas branja: 7 min

Starši in Junaki dobite s postavljeno diagnozo tudi pripadajoče pravice, olajšave in ugodnosti:

 1. Pravica do denarnega nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana
 2. Pravica do dodatka za nego
 3. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
 4. Odmera dohodnine
 5. Dodatni dnevi dopusta
 6. Parkirna karta za invalide
 7. Povračilo prevoznih stroškov in dnevnic
 8. Sobivanje z bolnim otrokom v bolnišnici do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti
 9. Pravica do prevoza z reševalnim vozilom
 10. Pravica do medicinsko – tehničnih pripomočkov
 11. Plenice na recept pri starosti otroka nad 4,5 let
 12. Oprostitev plačila za uporabo cest – cestnina
 13. Zavarovanje avtomobila
 14. Nakup novega avtomobila
 15. Znižano plačilo vrtca in otroški dodatek
 16. Podaljšanje starševskega dopusta
 17. Socialna in solidarna pomoč
 18. Izredna socialna pomoč
 19. Socialna pomoč občine
 20. Državna štipendija in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami
 21. Predčasni pogoji za starostno pokojnino
 22. Znižana vstopnina in prosti vstop

Pravica do denarnega nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana

 • Izdajatelj: ZZZS.
 • Pravna podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu z zdravstvenim zavarovanjem (30., 31. člen) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
 • Pravico lahko uveljavlja en od staršev do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti. Trajanje odsotnosti je odvisno od stanja bolezni in se glede na dinamiko poteka bolezni presoja individualno.
 • Postopek: predlog strokovnega kolegija pediatrične klinike in izvidi s potekom zdravljenja otrokov izbrani pediater pošlje na zdravniško komisijo območne enote ZZZS, ki izda odločbo o zadržanosti od dela. Mnenje kolegij pošlje direktno izbranemu pediatru.
 • Nadomestilo znaša 80% osnove plače pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela (če je otrok zbolel l. 2020, se za osnovo vzame plača iz l. 2019).
 • Po končanem zdravljenju boste za preglede lahko koristili t.i. spremstvo, ki vam ga odobri vaš izbrani zdravnik.
 • Brezposelni in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, boste vse nadaljnje aktivnosti urejali s svetovalcem. V primeru, da prejemate denarno nadomestilo, lahko le-tega prejemate naprej, vendar morate zavodu sporočiti novonastale okoliščine.

Pravica do dodatka za nego

Odločba o dodatku za nego je en od pomembnejših dokumentov, s katerim lahko uveljavljate večino pravic. Priporočamo, da to uredite takoj po seznanitvi z diagnozo.

 • Izdajatelj: Center za socialno delo
 • Pravna podlaga: Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12241 In Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688
 • Pravico do dodatka za nego otroka lahko uveljavlja en od staršev, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebna nega zaradi zdravstvenih razlogov, vendar najdlje do njegovega 18. leta starosti, po 18. letu starosti pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.
 • Pravica do dodatka za nego otroka preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
 • Postopek: Izpolnjen obrazec »Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego – N-1«, skupaj z izvidi in Predlogom strokovnega kolegija Pediatrične klinike (ki ga prejmete na oddelku) oddate na območnem Centru za socialno delo. Glede na mnenje zdravniške komisije CSD izda odločbo za določeno obdobje. Višina dodatka je okoli 100€.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

 • Izdajatelj: Zavod RS za šolstvo https://www.zrss.si/
 • Pravna podlaga: Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 • Z odločbo dobi otrok status otroka s posebnimi potrebami in možnost prilagajanja pouka glede na otrokovo zdravstveno stanje, dodatno strokovno učno pomoč ter izvajanje učne pomoči po potrebi tudi na domu.
 • Postopki usmerjanja so relativno dolgi, zato je priporočljivo vlogo oddati takoj po seznanitvi z diagnozo.
 • Postopek: izpolnjen obrazec »Zahtevek za začetek usmerjanja«, z zdravniškim izvidom ter poročilom šole oddate/pošljete območni enoti Zavoda za šolstvo.

Odmera dohodnine

Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, lahko uveljavljate posebno olajšavo med letom (pri delodajalcu, kjer se vam olajšava prizna pri mesečnem izračunu plače ob podpisu obrazca) ali ob koncu leta – na območni davčni enoti z izpolnjenim obrazcem «Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževalne člane»

Rok za oddajo: 31. 1. tekočega leta,
Priloge: fotokopija odločbe CSD
Oddate na območni davčni enoti. Na obrazcu označite otroka z A5.

Dodatni dnevi dopusta

 • Izdajatelj: vaš delodajalec
 • Pravna podlaga: Zakon o delovnih razmerjih, 159. člen (ZDR-1) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
 • Uveljavljata oba starša na podlagi odločbe CSD za nego ali odločbe ZZŠ o umeritvi.
 • Pripada vam 3–5 dodatnih dni dopusta, lahko tudi več, glede na kolektivno pogodbo, interne akte in pravilnike.

Parkirna karta za invalide

 • Izdajatelj: UE, oddelek za promet
 • Pravna podlaga: Pravilnik o parkirni karti http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10614
 • Postopek: pediatrična klinika najprej izda priporočilo za izdajo dovolilnice za parkiranje na mestih, ki so predvidena za gibalno ovirane osebe (s tem potrdilom lahko parkirate zgolj na parkiriščih za zapornico).
  Na UE vložite 2 obrazca: Obrazec Priloga 7 – OBRAZEC POTRDILA IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA, izpolni otrokov izbrani pediater.
  Drugi obrazec izpolnite starši Priloga 5 – VLOGA ZA IZDAJO, VPIS SPREMEMB, NADOMESTITEV PARKIRNE KARTE
  Obrazcema priložite tudi 2 otrokovi fotografiji, odločbo CSD o dodatku za nego ali odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi.
 • Parkirna karta se namesti na vidno mesto, na levi spodnji notranji strani vetrobranskega stekla, za čas parkiranja vozila. S to karto lahko parkirate na vseh parkirnih mestih z oznako za invalide.

UREDITEV PARKIRANJA INVALIDOV V MOL
Skladno z odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2017) lahko imetniki parkirne karte za invalide brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in postaviti veljavno parkirno karto za invalide. Kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih in v parkirnih hišah, so dolžni plačati parkirnino.
Link: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2017391

Povračilo prevoznih stroškov in dnevnic

Sobivanje z bolnim otrokom v bolnišnici do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti

Eden od staršev otroka z rakom ima pravico do brezplačnega bivanja ob hospitaliziranem otroku do njegove polnoletnosti.

Sobivanje je v Pediatrični kliniki zagotovljeno v vsakem primeru, razen v času omejenih prostorskih zmogljivosti ali drugih utemeljenih razlogov.

Do dviga starostne meje za sobivanje v bolnišnici ob hudo bolnem otroku iz 6 let na 18 let, je prišlo po tem, ko je društvo predlagalo spremembo zakonodaje na tem področju. Zvišati starostno mejo do katere lahko starši brezplačno bivajo ob otroku v bolnišnici, je bil eden izmed glavnih ciljev društva.

Pravna podlaga: 23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Pravica do prevoza z reševalnim vozilom

Pravica do medicinsko – tehničnih pripomočkov

Plenice na recept pri starosti otroka nad 4,5 let

Če je vaš otrok star več kot štiri leta in pol in še ni čist (še lula in kaka v pleničko), ste upravičeni do določenega števila pleničk, napotnico pa dobite pri otrokovemu izbranemu pediatru.

Oprostitev plačila za uporabo cest – cestnina

Zavarovanje avtomobila

Nekatere zavarovalnice priznajo na osnovi odločbe upravne enote o oprostitvi letnega povračila za uporabo cest popuste pri zavarovanju avtomobila.

Nakup novega avtomobila

 • Upravičenci, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, imajo pravico do vračila plačanega davka.
 • Pravna podlaga: Zakon na motorna vozila – ZDMV-1, 19. Člen
 • Postopek: Davčni zavezanec lahko zahtevek za vračilo DMV predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Davčni zavezanec lahko vlogo predloži tudi osebno na finančnem uradu ali po pošti.
 • Rok: V primeru nakupa vozila za prevoz družine, ki ima tri ali več otrok ali vozila za prevoz invalidov, je treba zahtevek za vračilo plačanega DMV predložiti v treh mesecih od nakupa ali uvoza motornega vozila.
 • Več informacij: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=vracilo_ZDMV1

Znižano plačilo vrtca in otroški dodatek

Upravičenci do otroškega dodatka in do znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

Podaljšanje starševskega dopusta

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta. Dopust se lahko podaljša ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije).

Socialna in solidarna pomoč

Nekatera podjetja in sindikati, na podlagi statutov in vaše vloge dodelijo socialno in solidarnostno pomoč. Običajno se za takšno pomoč lahko zaprosi le enkrat v tekočem letu. Znesek je odvisen od kolektivne pogodbe in internih aktov podjetja.

Izredna socialna pomoč

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so povezani s preživljanjem in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni možno pokriti. Namenjena je tudi, kadar se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje 3–6 mesecev. Prošnja se lahko odda dvakrat letno na CSD. Gre za namensko porabo denarja, kar se dokazuje z računi.

Socialna pomoč občine

Socialno ali solidarnostno pomoč nudijo samo nekatere občine.

Državna štipendija in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Vezana je na cenzus. Zakon priznava štipendistom s posebnimi potrebami poseben dodatek.

Predčasni pogoji za starostno pokojnina

Otrokom, ki so za rakom zboleli pred 15. letom, se zniža starostna meja za pridobitev starostne pokojnine kot tudi prišteje ena četrtina dobe dejanskegaga zavarovanja.

 • Pravna podlaga: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2): 138. člen
 • Naslov člena: Prišteta doba za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin
 • Postopek pridobitve pravice do pokojnine: Vloga
 • Kdo: Zavarovanci, ki so zboleli za rakom pred 15. letom 
 • Pravica: 
  • znižanje starostne meje za prodibitev pravice do starostne pokojnine
  •  štetje ¼ dejanskega zavarovanja v zavarovalno dobo

Znižana vstopnina in prosti vstop – z evropsko kartico ugodnosti za invalide

 • LPP Urbana: brezplačna vozovnica pod pogoji:

  odrasla oseba, ki ima na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče in ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje;

  mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče ter ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnim ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oz. težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebam
 • ZOO Ljubljana: znižana vstopnina (3€ nosilec EU kartice za invalide, 3€ spremljevalec)
 • Postojnska jama: znižana vstopnina
 • Ljubljanska vzpenjača: brezplačen prevoz
 • LEGOLAND: brezplačno parkiranje, ugodnosti za skrajšanje čakalnih vrst
Vam je vsebina tega članka v pomoč?
Ni v pomoč 3

Deli Članek

Vsebine objavljene v tem članku so informacijske narave

Vsebine so na tem mestu zgolj zbrane in povzete iz različnih virov.
Zaradi možnosti sprememb virov, za točnost informacij ne odgovarjamo.